Integriran heliostatski pogon

Naziv RRI projekta: Integriran heliostatski pogon

Kratica projekta: HELIO-360

Trajanje projekta: 09. 07. 2020 – 08. 07. 2022

Predvideno sofinanciranje projekta: 189.211,03 EUR

Predmet razvoja v okviru predlaganega projekta bo nov, inovativen HELIOSTATSKI POGON, gre za dvoosni sledilec (tracker), ki se bo zmožen pomikati horizontalno v azimut smeri 360 stopinj in v elevacijski smeri 90 stopinj, torej povsem od horizontale do vertikale. Gre za izdelek, ki je na trgu trenutno izjemno iskan in po katerem obstaja realno povpraševanje, ki ga bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju, po njem povprašujejo predvsem proizvajalci in distributerji električne energije, ki se pridobiva iz sončne energije. Slednji povprašujejo po sledilcih izjemno visokih natančnosti, ki eksponentno izboljšujejo izkoristke zbrane energije, posebej v velikih elektrarnah, ki sončno energijo črpajo z uporabo heliostatske tehnologije (tehnika koncentracijske akumulacije sončne energije v eni zbirni točki s projeciranjem odboja sončne energije iz sledilnih zrcal na površini).

Prednosti predvidenega novega pogona bodo predvsem v njegovi izjemni natančnosti, ki je v primerljivi obliki na trgu, na katerem smo kot podjetje zelo aktivni po celem svetu, ni.

Izbrano fokusno področje znotraj vertikale Trajnostna energija je opredeljeno v Akcijskem načrtu Strateško-razvojnega inovacijskega partnerstva Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (v nad. SRIP KG), kjer je navedeno, da je ključni cilj SRIP znotraj verig vrednosti razviti prebojna tehnološka področja, produktne smeri, visokotehnološke proizvode in storitve za preboj na globalne trge, ob tem pa krepiti človeške vire, inoviranje in podjetništvo ter prenos znanja in tehnologij med gospodarske subjekte, s potencialom in naložbenimi zmogljivostmi in ki delujejo krožno znotraj fokusnih področij S4. V okviru našega projekta gre za razvoj prav takega proizvoda. SRIP KG bo izvajal aktivnosti skupnega razvoja skladno s fokusnimi področji S4 za prehod v krožno gospodarstvo, ki se osredotočajo na tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških materialov, tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov ter na pridobivanje energije iz alternativnih virov.

Elemente, ki smo jih združili v enovit sistem, ki bo omogočal ciljno natančnost, natančneje predstavljamo v nadaljevanju te vloge, že na tem mestu pa glede na naše dobro poznavanje globalnega trga lahko zagotovimo, da gre za izjemno konkurenčen in iskan produkt, ki bo našemu podjetju omogočil izjemno konkurenčno prednost in doseganje še višjih tržnih realizacij v izvozu, kjer že v tem trenutku dosegamo praktično vso tržno realizacijo podjetja.

Naša ideja je inovativna in nova ter predstavlja rešitev za eno ključnih področij pridobivanja eneegije iz alternativnih virov. Poleg tega je skladna s predmetom javnega razpisa, saj gre za izboljšanje izdelka, ki je razvit do določene stopnje, potrebuje pa še nekaj razvojnega dela, da bomo lahko zagotovili njegov preboj na trgu in s tem uporabo v realnem okolju. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Integrated Heliostatic Drive

Name of RRI project: Integrated Heliostatic Drive

Project abbreviation:  HELIO-360

Project duration:  09. 07. 2020 – 08. 07. 2022

Estimated co-financing of the project: EUR 189,211.03

The subject of development within the proposed project will be a new, innovative HELIOSTATIC DRIVE, a two-axis tracker that will be able to move horizontally in azimuth direction 360 degrees and in elevation direction 90 degrees, ie completely from horizontal to vertical. It is a product that is currently extremely sought after on the market and for which there is a real demand, which we will present in more detail below, it is mainly demanded by producers and distributors of electricity generated from solar energy. The latter demand extremely high-precision trackers that exponentially improve the efficiency of collected energy, especially in large power plants that pump solar energy using heliostatic technology (the technique of concentrating solar energy accumulation at a single collection point by projecting solar energy reflection from surface mirrors).

The advantages of the planned new drive will be mainly in its exceptional accuracy, which is in a comparable form in the market in which we as a company are very active around the world.

The selected focus area within the Sustainable Energy vertical is defined in the Action Plan of the Strategic Development Innovation Partnership of the Network for the Transition to the Circular Economy (above SRIP KG), where it is stated that the key goal of SRIP within value chains is to develop breakthrough technological areas. , high-tech products and services to break into global markets, while strengthening human resources, innovation and entrepreneurship, and the transfer of knowledge and technology between economic operators, with potential and investment capacity, and operating in a circle within the S4 focus areas. Our project is about developing just such a product. SRIP KG will carry out joint development activities in accordance with the S4 focus areas for the transition to a circular economy, focusing on technologies for biomass processing and development of new biological materials, technologies for the use of secondary raw materials and reuse of waste and energy from alternative sources.

The elements that we have combined into a single system that will enable target accuracy are presented in more detail in the continuation of this role, and already at this point, given our good knowledge of the global market, we can ensure that it is an extremely competitive and sought-after product. enabled the company an exceptional competitive advantage and the achievement of even higher market realizations in exports, where at this moment we are already achieving practically all market realization of the company.

Our idea is innovative and new and represents a solution for one of the key areas of obtaining energy from alternative sources. In addition, it is in line with the subject of the tender, as it is about improving a product that has been developed to a certain degree, but needs some development work to be able to ensure its market penetration and thus use in the real environment. More on the website of European cohesion policy in Slovenia: www.eu-skladi.si

“The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund”.